• DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU
  KONTROLA NEMOCNÝCH
  Provádíme stovky kontrol ročně pro desítky spokojených zákazníků.
  VÍCE INFORMACÍ

Chráníme poctivé zaměstnance a podporujeme férové prostředí!

Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopných zaměstnanců

PROFESIONALITA

Pracujeme v souladu s právními předpisy na základě uzavřené mandátní smlouvy a zplnomocnění objednatele. Naši pracovníci při výkonu kontroly dodržují etický kodex.

ÚSPORA NÁKLADŮ

Kontroly působí mezi zaměstnanci preventivně a snižují tak mzdové náklady zaměstnavatele. Součástí nabídky je i bezplatné poradenství.

KOMUNIKACE ONLINE

Nabízíme rychlý a efektivní způsob komunikace probíhající prostřednictvím našeho online objednávkového systému a emailových zpráv.

PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH

Kontroly jsou prováděny v předem definovém termínu a to i opakovaně. Kontroly provádíme také o víkendech a státních svátcích.

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Vstup do objednávkové aplikace pro registrované uživatele

Vyzkoušejte testovací přístup (demo/demo)

O NÁS

Provozovatelem služby a portálu kontrola nemocných je firma RAUDO - výrobní družstvo invalidů.

RAUDO je výrobní, obchodní a servisní firma. Firma byla založena v roce 2004 a nyní disponuje silným lidským a technologickým zázemím, díky kterému je schopna nabídnout kvalitní produkty a služby. Firma je zařazena do kategorie zaměstnavatelů zaměstnávající převážně zdravotně znevýhodněné občany, proto mohou být zboží i služby dodávány v režimu náhradního plnění.

NAŠE REFERENCE

PROVÁDÍME STOVKY KONTROL ROČNĚ PRO DESÍTKY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

PROCES KONTROLY

JEN 4 KROKY OD UZAVŘENÍ MADÁTNÍ SMLOUVY AŽ PO ONLINE VÝSLEDEK KONTROLY

Připravili jsme pro Vás objednávkový systém kontrol pro zajištění rychlé a efektivní kontroly dodržování léčebného režimu práce neschopných zaměstnanců. Komunikace probíhá online a o všech skutečnostech Jste okamžitě informováni prostřednictvím emailu.

1

Uzavření mandátní smlouvy

Podmínkou pro provedení první objednávky je uzavření mandátní smlouvy mezi zákazníkem a firmou RAUDO o provádění kontroly práce neschopných jejíž součástí je také plná moc zákazníka k vykonávání výše uvedených kontrol.


Dle Vámi poskytnutých informací zaměstnanci firmy RAUDO zpracují návrh mandátní smlouvy a všechny její přílohy k podpisu. Dokumenty jsou podepsány a odeslány na adresu sídla zákazníka. Po doručení zásilky zákazník svým podpisem tyto dokumenty potvrdí a jedno vyhotovení každého dokumentu odešle zpět na adresu sídla firmy RAUDO.


Uzavřením mandátní smlouvy získává zákazník také bezplatné poradenství v problematice kontroly práce neschopných tzn. informace o povinnostech a právech zaměstnavatele vyplývající ze zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění.

2

Objednávka kontroly

Na základě uzavřené a schválené mandátní smlouvy viz. výše je zákazník oprávněn objednávat kontroly práce neschopných. Pořizování nových objednávek je zajišťováno online prostřednictvím elektronického formuláře v zákaznické sekci informačního systému firmy RAUDO.


Při pořizování objednávky volí zákazník způsob a rozsah kontroly výběrem z nabídky, která odpovídá rozsahu aktuálně platného ceníku kontrol. Vše je připraveno tak, aby proces vkládání objednávky byl snadný a přehledný.


Součástí pořizování objednávky je také předběžná kalkulace ceny. Zákazník tak má okamžitý přehled o předpokládaných nákladech objednané služby. Po dokončení objednávky je zákazníkovi odeslána zpráva o přijetí. Informace o nové objednávce je předávána také pověřenému pracovníkovi firmy RAUDO, který tuto objednávku zpracuje. V případě doúčtování cestovného dle aktuálního platného ceníku je upravena konečná cena služby. Po dokončení zpracování přijaté objednávky je zákazníkovi odeslána zpráva a objednávka je tím potvrzena.


Každá potvrzená objednávka je systémem automaticky zařazena do přehledu objednávek, které jsou dostupné v zákaznické části informačního systému.


Informace poskytované při vkládání nové objednávky jsou vyžadovány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení kontroly práce neschopných. Se všemi údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů je uvedeno na našich firemních internetových stránkách. Zobrazit je můžete zde.

3

Provedení kontroly

Dle rozsahu kontroly zvolené při pořizování objednávky je našimi pracovníky sestaven itinerář jednotlivých návštěv. Kontroly práce neschopných jsou prováděny v jednotlivých oblastech proškolenými pracovníky v souladu s etickým kodexem.


Při každé kontrole dodržování léčebného režimu práce neschopného zaměstnance se kontrolní pracovník prokazuje služebním průkazem s identifikačními údaji a plnou mocí zákazníka opravňující vykonávat tuto kontrolu.


O každé návštěvě je vyhotoven záznam o provedené kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, který je vždy pořizován ve třech stejnopisech. Po dokončení kontroly a vyhotovení záznamu je kopie záznamu předávána kontrolovanému zaměstnanci. Další kopie je předávána zákazníkovi. Originál zůstává jako doklad o provedení kontroly firmě RAUDO.


V případě kdy kontrolovaný zaměstnanec není v době kontroly zastižen, má kontrolní pracovník povinnost vyčkat na místě 15 minut a po uplynutí uvedeného časového úseku provede kontrolu ještě jednou. Pokud i při druhém pokusu není nemocný zastižen, provede kontrolní pracovník záznam o provedení kontroly a kopii záznamu zanechá v dopisní schránce nemocného (je-li to možné).

4

Informace o výsledku

Zprávy o výsledcích jednotlivých kontrol jsou předávány zákazníkovi průběžně elektronickou cestou. Kopie záznamů o provedených kontrolách jsou odesílány také souhrnně vždy za uplynulý měsíc prostřednictvím České pošty na adresu sídla zákazníka.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

AKTUÁLNÍ STAV DLE ZÁKONA Č. 262/2006 SB. ZÁKONÍK PRÁCE

K jakým změnám došlo v novele Zákoníku práce v roce 2019?

Od 1.7.2019 ukládá novela výše uvedeného zákona zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti. Karenční doba byla zrušena.

Náhrada mzdy podle předpisů pracovního práva není dávkou nemocenského pojištění, proto kontrola dodržování léčebného režimu pracovníky České správy sociálního zabezpečení je prováděna jen na přímou výzvu zaměstnavatele.

V důsledku výše uvedeného lze očekávat nárůst “účelových” krátkodobých pracovních neschopností s negativním dopadem na hospodářský výsledek zaměstnavatele.

Příklady mzdových vícenákladů spojených se zrušením karenční doby
Výše mzdy 60% Za směnu Za první 3 dny Celkem 500 nemocných za rok
91 Kč/hod (minimální) 54,60 Kč/hod 437 Kč 1.310 Kč cca 655.000 Kč
199 Kč/hod (průměrná) 119,40 Kč/hod 955 Kč 2.866 Kč cca 1.433.000 Kč
Jaké jsou povinnosti zaměstnance?

Zákon dále ukládá povinnost zaměstnanci bezodkladně informovat zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli kontrolu dodržování léčebného režimu, přičemž je povinen prokázat svou totožnost a předložit Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

Co se změnilo v souvislosti s E-neschopenkou?

Jestliže v rámci aplikace E-neschopenka (od 1.1.2020) nejsou zaměstnavateli známy všechny údaje potřebné pro provedení kontroly zaměstnance, může zaměstnavatel požádat ošetřujícího lékaře o doplnění skutečností potřebných k výkonu kontroly.

Jaká jsou práva zaměstnavatele?

Zákoník práce zaměstnavateli umožňuje kontrolu vynaložených prostředků na náhradu mzdy tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Zaměstnavatel může provádět kontroly dočasně neschopného zaměstnance prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo za pomoci sjednané dodavatelské firmy.

ETICKÝ KODEX

KONTROLY PROVÁDÍME DŮKLADNĚ, ALE PROFESIONÁLNĚ

Přečtěte si nejčastější dotazy týkající se provádění kontrol. Každý nový kontrolní pracovník prochází školením a musí se řídit dále uvedeným etickým kodexem.

Jak je kontrolní činnost prováděna?

Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí. Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.

Kdy jsou kontroly prováděny?

Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy tzn. kontroly nejsou prováděny v nočních a časných ranních hodinách. Kontroly jsou prováděny takovým způsobem, aby neměly charakter obtěžování (v jednom dnu jsou opakovány nejvíce jednou a to na výslovný požadavek zaměstnavatele přitom časová prodleva mezi opakovanými kontrolami je minimálně dvě hodiny).

Čím se prokazuje kontrolní pracovník?

Kontrolní pracovník se vždy při provádění kontroly prokazuje služebním průkazem s identifikačními údaji a plnou mocí objednatele opravňující kontrolního pracovníka ke kontrole.

Co může kontrolní pracovník požadovat?

Kontrolní pracovník je při kontrole oprávněn požadovat po osobě v léčebném režimu průkaz totožnosti a rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Vystavuje se o provedené kontrole nějaký záznam?

O provedené kontrole je povinen kontrolní pracovník vystavit záznam a to ve třech stejnopisech. Po vyhotovení záznamu požádá osobu v léčebném režimu o kontrolu uvedených údajů a podpis. Kopii záznamu přenechá kontrolní pracovník zaměstnanci.

Co se stane, když není zaměstnanec zastižen?

V případě nezastižení osoby v léčebném režimu je povinností kontrolního pracovníka vyčkat na místě 15 minut a po uplynutí uvedeného časového úseku provést kontrolu ještě jednou. Pokud i při druhém pokusu není nemocný zastižen, provede kontrolní pracovník zápis o provedení kontroly sám a kopii záznamu zanechá v dopisní schránce nemocného (je-li to možné).

Jak jsou předávány informace o výsledcích provedených kontrol?

Informace o výsledcích provedených kontrol jsou bezodkladně předávány zákazníkovi elektronickou cestou. Kopie záznamů o provedených kontrolách jsou odesílány také souhrnně vždy za uplynulý měsíc prostřednictvím České pošty na adresu sídla zákazníka.

CENÍK SLUŽEB

POSLEDNÍ AKTUALIZACE CENÍKU PROBĚHLA 15.3.2022.

Registrace nového zákazníka do objednávkové systému, příprava a zpracování dokumentů není zpoplatněna a je ZDARMA. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Standard +

650

 • Opakovaná kontrola. První kontrola
  je provedena od třetího dne od objednání,
  kontrola je poté 1x zopakována
  (může být i týž den).

Okamžitá

1.000

 • Jednorázová kontrola je provedena
  v den podání objednávky.
  Tyto objednávky jsou přijímány jen
  dle možností pracovníků kontroly.

Příplatek EXPRESS


 • Tento příplatek je účtován pro kontroly s požadavkem na kontrolu následující den po vložení objednávky do systému kontrol.

EXPRESS

260

Příplatek VÍKEND/SVÁTEK


 • Tento příplatek je účtován pro kontroly, které jsou objednány na dny pracovního volna.

VÍKEND/SVÁTEK

390

Cestovné


 • Při výjezdu delším než 10 km (cesta tam i zpět) od výjezdního stanoviště je účtováno cestovné. Výjezdním stanovištěm je v příslušném okrese vždy okresní město.

CESTOVNÉ

10

Všechny služby Vám můžeme nabídnout v náhradním plnění!

Více informací o náhradním plnění najdete na našich firemních stránkách.

Kontaktní údaje

Firemní údaje

RAUDO - výrobní družstvo invalidů
IČ: 26842998, DIČ: CZ26842998
zapsáno v OR vedeným KS v Ostravě, oddíl Dr., vložka č. 1797
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 214745227/0300

Působnost v rámci České republiky

V současnosti jsme schopni zajistit provedení kontroly dočasně práce neschopných ve všech regionech České republiky. V souvislosti s naší činností hledáme vhodné uchazeče na pozici "Referent kontroly".

Napište nám

Napište nám prosím Vaše dotazy nebo požadavky, rádi Vám odpovíme!

Výborně! Zprávy byla úspěšně odeslána.
Chyba! Je nám líto, ale během odesílání zprávy došlo k chybě.

Více informací o firmě RAUDO najdete na internetových stránkách firmy!

detailní informace o výrobcích, zboží a službách